Zásady ochrany osobních údajů

Co je třeba vědět o ochraně osobních údajů u společnosti CheckMyBus
Nejvýhodnější ceny Porovnej a ušetři až 70%
Největší výběr Najdi spojení po celém světě
Jednoduchý a přehledný Srovnávej nabídky 1 kliknutím

Přehled

Poznámka: Právně závazná je pouze anglická verze tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Překlady jsou poskytovány pouze pro účely přístupnosti. Pokud se překlad liší od anglického originálu, má přednost anglická verze.

Velmi nás těší, že jste projevili zájem o náše služby. Ochrana údajů má pro vedení společnosti CheckMyBus GmbH obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek, jakož i mobilních aplikací (nadále: aplikací) společnosti CheckMyBus GmbH je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však chce subjekt údajů využívat speciální služby společnosti CheckMyBus prostřednictvím našich internetových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný podklad, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost CheckMyBus GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náše společnost ráda informovala širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Společnost CheckMyBus GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Internetové přenosy dat však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, např. telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti CheckMyBus GmbH vychází z pojmů, které použil evropský zákonodárce pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili používanou terminologii. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů
Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování
Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování
Správce nebo správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Processor
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

j) Třetí strana
Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas
Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Název a adresa správce

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů týkajících se ochrany osobních údajů je:

CheckMyBus GmbH
Fürther Straße 226a
90429 Norimberk
Německo

Telefon: +49 (0) 911 310440-0
E-mail: info@checkmybus.com
Webové stránky: www.checkmybus.com

3. Cookies

Internetové stránky společnosti CheckMyBus GmbH používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost CheckMyBus GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webových stránek, který používá soubory cookie, nemusí např. při každém vstupu na webové stránky zadávat přístupové údaje, protože ty přebírá webová stránka, a soubor cookie je tak uložen v systému počítače uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie pamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a může tak trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek zcela použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti CheckMyBus GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vstoupí na webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Shromažďovány mohou být (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přichází na naše webové stránky (tzv. referrers), (4) dílčí webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost CheckMyBus GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek, jakož i jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich informačních systémů a technologie webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. CheckMyBus GmbH proto statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti CheckMyBus GmbH obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje, které subjekt údajů předal správci údajů dobrovolně, se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. K předávání těchto osobních údajů třetím stranám nedochází.

6. Funkce hodnocení a komentářů na webových stránkách

CheckMyBus GmbH nabízí uživatelům možnost zanechat na webových stránkách hodnocení a individuální komentáře k autobusovým dopravcům.

Pokud subjekt údajů zanechá na těchto webových stránkách hodnocení a/nebo komentář, jsou uloženy a zveřejněny také komentáře subjektu údajů a informace o datu komentáře a o uživateli (pseudonymu), který si subjekt údajů zvolil. Kromě toho se zaznamenává také IP adresa, kterou subjektu údajů přidělil poskytovatel internetových služeb (ISP). Toto ukládání IP adresy se provádí z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo prostřednictvím daného komentáře zveřejňuje nezákonný obsah. Uchovávání těchto osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu správce údajů, aby se mohl v případě porušení zákona ospravedlnit. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud takové předání není vyžadováno zákonem nebo neslouží k obraně správce údajů.

7. Funkce komentářů v blogu na webových stránkách

CheckMyBus GmbH nabízí uživatelům možnost zanechat individuální komentáře k jednotlivým příspěvkům na blogu, který je umístěn na webových stránkách správce. Blog je veřejně přístupný internetový portál, jehož prostřednictvím může jedna nebo více osob nazývaných blogeři nebo weboví blogeři zveřejňovat články nebo zapisovat myšlenky do tzv. blogpostů. Blogposty mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů zanechá komentář na blogu zveřejněném na těchto webových stránkách, jsou uloženy a zveřejněny také komentáře subjektu údajů a informace o datu komentáře a o uživateli (pseudonymu), který si subjekt údajů zvolil. Kromě toho se zaznamenává také IP adresa, kterou subjektu údajů přidělil poskytovatel internetových služeb (ISP). Toto ukládání IP adresy se provádí z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo prostřednictvím daného komentáře zveřejňuje nezákonný obsah. Uchovávání těchto osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu správce údajů, aby se mohl v případě porušení zákona ospravedlnit. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud takové předání není vyžadováno zákonem nebo neslouží k obraně správce údajů.

8. Běžné vymazávání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení, nebo pokud to stanoví evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uložení není použitelný nebo pokud uplyne doba uložení předepsaná evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

9. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce kdykoli bezplatné informace o svých uložených osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • • účely zpracování;
 • • kategorie dotčených osobních údajů;
 • • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.;
 • • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby.
 • • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování;
 • • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • • v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
 • • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.


Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách souvisejících s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat od správce bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů, pokud zpracování není nezbytné:

 • • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.
 • • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • • Osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, která se na správce vztahuje.
 • • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl.8 odst.1 GDPR.


Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností CheckMyBus GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti CheckMyBus GmbH neprodleně zajistí, aby bylo žádosti o výmaz údajů neprodleně vyhověno.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 osobní údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že subjekt údajů požádal tyto správce o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, pokud jejich zpracování není nutné. Zaměstnanci společnosti CheckMyBus GmbH zajistí v jednotlivých případech nezbytná opatření.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • • Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
 • • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich používání.
 • • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností CheckMyBus GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti CheckMyBus GmbH zařídí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti CheckMyBus GmbH.

g) Právo vznést námitku
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě námitky CheckMyBus GmbH osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost CheckMyBus GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To platí i pro profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti CheckMyBus GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost CheckMyBus GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností CheckMyBus GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti CheckMyBus GmbH. Kromě toho může subjekt údajů v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES využít svého práva vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření, nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, CheckMyBus GmbH provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého názoru a na napadení rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti CheckMyBus GmbH.

i) Právo odvolat souhlas s ochranou údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti CheckMyBus GmbH.

10. Secure Socket Layer (SSL)

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu (např. žádostí, které nám jako poskytovateli služeb zasíláte) využívá tato webová stránka šifrování SSL. Šifrované spojení poznáte tak, že se v adresním řádku vašeho prohlížeče změní z "http://" na "https://". Kromě toho se v adresním řádku zobrazí malý symbol medailonku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL, nemohou údaje, které jsou nám předávány, číst třetí strany.

11. CheckMyBus-App

Aplikace CheckMyBus představuje další způsob přístupu na naše srovnávací webové stránky. Obecně se shromažďování, zpracování a používání údajů neliší od příslušných procesů na našich webových stránkách. Z tohoto důvodu platí informace obsažené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů i pro aplikaci.

Aby vám tato služba mohla nabídnout různé funkce, vyžaduje takzvané oprávnění k přístupu. Která oprávnění jsou potřeba, zjistíte v nastavení aplikace.

Když odešlete požadavek, shromažďujeme údaje o vaší aktuální poloze prostřednictvím GPS. Informace o vaší aktuální poloze slouží výhradně ke zpracování vašeho požadavku. Přenos údajů o vaší poloze probíhá prostřednictvím šifrovaného spojení. Při použití operačního softwaru iOS je to možné pouze po vašem souhlasu.

12. Ochrana údajů pro žádosti a postupy podávání žádostí

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování může být prováděno také elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že žadatel předloží správci příslušné dokumenty žádosti e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou poskytnuté údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu s právními předpisy. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud proti výmazu nestojí žádný jiný oprávněný zájem správce. Jiným oprávněným zájmem v této souvislosti je např. důkazní břemeno v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

13. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání služby Google AdSense

Správce na svých webových stránkách integroval službu Google AdSense. Google AdSense je online služba, která umožňuje umístění reklamy na stránkách třetích stran. Služba Google AdSense je založena na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na stránkách třetích stran tak, aby odpovídaly obsahu příslušné stránky třetí strany. Služba Google AdSense umožňuje cílení na uživatele internetu na základě jejich zájmů, které je realizováno pomocí generování individuálních uživatelských profilů.

Provozovatelem součásti AdSense společnosti Google je společnost Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Účelem komponenty AdSense společnosti Google je integrace reklam na našich webových stránkách. Služba Google AdSense umisťuje soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Alphabet Inc. umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vstupu na jednou z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a do níž je integrována komponenta Google AdSense, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky předá údaje prostřednictvím komponenty Google AdSense za účelem online reklamy a vyúčtování provizí společnosti Alphabet Inc. V průběhu tohoto technického postupu získá podnik Alphabet Inc. poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které slouží podniku Alphabet Inc. mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a následnému vytvoření vyúčtování provizí.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného webového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze již používané soubory cookie společnosti Alphabet Inc. kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Služba Google AdSense dále používá tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafický prvek, který je vložen do webových stránek, aby umožnil záznam do souboru protokolu a jeho analýzu, pomocí níž lze provádět statistickou analýzu. Na základě vložených sledovacích pixelů je společnost Alphabet Inc. schopna určit, zda a kdy byla webová stránka subjektem údajů otevřena a na které odkazy subjekt údajů kliknul. Sledovací pixely slouží mimo jiné k analýze toku návštěvníků na webových stránkách.

Prostřednictvím služby Google AdSense jsou osobní údaje a informace - které zahrnují také IP adresu a jsou nezbytné pro shromažďování a účtování zobrazených reklam - předávány společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje budou uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může shromážděné osobní údaje prostřednictvím tohoto technického postupu poskytnout třetím stranám.

Další informace o službě Google AdSense naleznete pod následujícím odkazem https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na těchto webových stránkách správce integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizéru). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Webová analytika je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o tom, z jaké webové stránky osoba přišla (tzv. referrer), které podstránky byly navštíveny nebo jak často a po jakou dobu byla podstránka prohlížena. Webová analytika se používá především pro optimalizaci webových stránek a za účelem provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem součásti Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Pro webovou analýzu prostřednictvím služby Google Analytics používá správce aplikaci "_gat. _anonymizeIp". Pomocí této aplikace je IP adresa internetového připojení subjektu údajů společností Google zkrácena a anonymizována při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat návštěvnost našich webových stránek. Společnost Google používá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocování používání našich webových stránek a k poskytování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb týkajících se používání našich internetových stránek pro nás.

Služba Google Analytics ukládá soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vstupu na jednou z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a do níž byla integrována komponenta Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky předá údaje prostřednictvím komponenty Google Analytics za účelem online reklamy a vyúčtování provize společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získává podnik Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a následně k vytvoření vyúčtování provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek budou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu, který subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané technickým postupem předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného webového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby služba Google Analytics nastavila soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubory cookie, které již Google Analytics používá, kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics, které souvisí s používáním těchto webových stránek, jakož i proti zpracování těchto údajů společností Google, a má možnost je vyloučit. Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalujte ji. Tento doplněk prohlížeče prostřednictvím JavaScriptu sděluje službě Google Analytics, že veškeré údaje a informace o návštěvách internetových stránek nesmí být předávány službě Google Analytics. Instalace doplňků prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později vymazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče subjektem údajů nebo jinou osobou, která spadá do jeho sféry působnosti, odinstalován nebo je deaktivován, je možné provést opětovnou instalaci nebo reaktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat pod následujícími odkazy https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a pod https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Další informace o službě Google Analytics naleznete pod následujícím odkazem https://www.google.com/analytics/.

15. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání služby Google Remarketing

Na těchto webových stránkách správce integroval služby remarketingu společnosti Google. Google Remarketing je funkce služby Google AdWords, která umožňuje podniku zobrazovat reklamu uživatelům internetu, kteří se dříve nacházeli na internetových stránkách podniku. Integrace služby Google Remarketing tedy umožňuje podniku vytvářet reklamu založenou na uživatelích a zobrazovat tak relevantní reklamy zainteresovaným uživatelům internetu.

Provozovatelem služeb Google Remarketing je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Účelem remarketingu Google je vkládání zájmově relevantní reklamy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat v síti Google nebo na jiných webových stránkách reklamy, které vycházejí z individuálních potřeb a odpovídají zájmům uživatelů internetu.

Google Remarketing ukládá soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Nastavením souboru cookie umožňuje společnost Google rozpoznat návštěvníka našich webových stránek, pokud navštíví po sobě jdoucí webové stránky, které jsou rovněž členem reklamní sítě Google. Při každém vstupu na internetové stránky, na které byla integrována služba Google Remarketing, se webový prohlížeč subjektu údajů automaticky identifikuje se společností Google. V průběhu tohoto technického postupu získává společnost Google osobní údaje, jako je IP adresa nebo chování uživatele při surfování, které využívá mimo jiné pro vkládání zájmově relevantní reklamy.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, např. internetových stránek, které subjekt údajů navštívil. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané technickým postupem předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného webového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze již používané soubory cookie společnosti Google kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmové reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů kliknout na odkaz https://www.google.de/settings/ads/ a provést požadovaná nastavení v každém internetovém prohlížeči, který subjekt údajů používá.

Další informace a aktuální ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete v části https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání služby Google-AdWords

Na těchto webových stránkách správce integroval službu Google AdWords. Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která inzerentovi umožňuje umístit reklamu do výsledků vyhledávače Google a reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat konkrétní klíčová slova, s jejichž pomocí se reklama ve výsledcích vyhledávání Google zobrazí až poté, co uživatel využije vyhledávač k získání výsledku vyhledávání relevantního pro klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu, který zohledňuje předem definovaná klíčová slova.

Provozovatelem služby Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek prostřednictvím umístění relevantní reklamy na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google a vložení reklamy třetích stran na naše webové stránky.

Pokud se subjekt údajů dostane na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, je v systému informačních technologií subjektu údajů prostřednictvím společnosti Google uložen konverzní soubor cookie. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Konverzní soubor cookie ztrácí po 30 dnech platnost a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů. Pokud platnost souboru cookie nevypršela, slouží konverzní soubor cookie ke kontrole, zda byly na našich webových stránkách vyvolány určité podstránky, např. nákupní košík ze systému internetového obchodu. Prostřednictvím konverzního souboru cookie mohou společnost Google i správce pochopit, zda osoba, která se dostala na reklamu AdWords na našich webových stránkách, generovala prodej, tj. provedla nebo zrušila prodej zboží.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv se používají ke zjištění celkového počtu uživatelů, kterým byly zobrazeny reklamy AdWords, aby bylo možné zjistit úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých reklam AdWords a optimalizovat naše reklamy AdWords v budoucnu. Naše společnost ani ostatní inzerenti služby Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat subjekt údajů.

Konverzní soubor cookie ukládá osobní informace, např. internetové stránky, které subjekt údajů navštívil. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané technickým postupem předat třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je uvedeno výše, prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google umístit konverzní soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie nastavený službou Google AdWords kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má možnost vznést námitku proti zájmové reklamě společnosti Google. Subjekt údajů proto musí v každém používaném prohlížeči otevřít odkaz https://www.google.de/settings/ads/ a nastavit požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat pod následujícími odkazy https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Facebooku

Na této webové stránce má správce integrované součásti podnikového Facebooku. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo pro společenská setkání na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a navazování kontaktů prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Pokud osoba žije mimo území Spojených států nebo Kanady, je správcem Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vstupu na jednou z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a do níž byla integrována komponenta Facebooku (pluginy Facebooku), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty Facebooku z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebooku. Přehled všech zásuvných modulů Facebooku je k dispozici pod odkazem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Během tohoto technického postupu se společnost Facebook dozví, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, zjistí Facebook při každém vstupu na naše webové stránky subjektem údajů - a to po celou dobu jeho pobytu na našich internetových stránkách -, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebooku a jsou spojeny s příslušným účtem subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebooku integrovaných do našich internetových stránek, např. na tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud subjekt údajů odešle komentář, pak Facebook tyto informace přiřadí k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informace o návštěvě našich webových stránek subjektem údajů, kdykoli je subjekt údajů v době navštěvy našich webových stránek současně přihlášen na Facebooku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud takové předávání informací na Facebook není pro subjekt údajů žádoucí, může tomu zabránit tím, že se před vstupem na naší webové stránky ze svého účtu na Facebooku odhlásí.

Pokyny pro ochranu osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Kromě toho je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé možnosti nastavení, které umožňují eliminovat předávání údajů společnosti Facebook. Tyto aplikace může subjekt údajů použít k eliminaci přenosu údajů na Facebook.

18. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání služby Twitter

Na této webové stránce má správce integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé publikovat a šířit tzv. tweety, tj. krátké zprávy, jejichž délka je omezena na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou dostupné všem, včetně těch, kteří nejsou na Twitteru přihlášeni. Tweety se také zobrazují tzv. followerům příslušného uživatele. Sledující jsou ostatní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety daného uživatele. Twitter navíc umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozní společností Twitteru je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké.

Při každém otevření jedné z jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce a na kterých je integrována součást Twitteru (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné součásti Twitteru společnosti Twitter. Další informace o tlačítkách Twitter jsou k dispozici na adrese https://dev.twitter.com/web/tweet-button. V průběhu tohoto technického postupu získá společnost Twitter informace o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Účelem integrace komponenty Twitteru je opětovný přenos obsahu této webové stránky, který umožní našim uživatelům představit tuto webovou stránku v digitálním světě a zvýšit počet našich návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Twitteru, zjistí Twitter při každém vstupu na naší webové stránky subjektem údajů a po celou dobu jeho pobytu na naší internetové stránce, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Twitter a jsou spojeny s příslušným účtem subjektu údajů na Twitteru. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Twitteru integrovaných na našich internetových stránkách, pak Twitter přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Twitteru subjektu údajů a uloží osobní údaje.

Společnost Twitter obdrží prostřednictvím komponenty Twitteru informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době vstupu na naše webové stránky přihlášen na Twitteru. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba na komponentu Twitter klikne, či nikoli. Pokud je takové předávání informací na Twitter pro subjekt údajů nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se ze svého účtu na Twitteru odhlásí ještě před otevření naší webové stránky.

Platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Twitter jsou k dispozici pod následujícími odkazy https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Instagramu

Na těchto webových stránkách má správce integrované součásti služby Instagram. Instagram je služba, kterou lze kvalifikovat jako audiovizuální platformu, která umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také šířit tato data v jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb nabízených společností Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Spojené státy americké.

Při každém vstupu na jednou z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována součást Instagramu (tlačítko Insta), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné součásti Instagramu společnosti Instagram. V průběhu tohoto technického postupu Instagram zjistí, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Instagramu, Instagram při každém otevření našich webových stránek subjektem údajů - a po celou dobu jeho pobytu na našich internetových stránkách - zjistí, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Instagramu a jsou spojeny s příslušným účtem Instagramu subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Instagramu integrovaných na našich internetových stránkách, pak Instagram tyto informace přiřadí k osobnímu uživatelskému účtu Instagramu subjektu údajů a uloží osobní údaje.

Instagram získává prostřednictvím komponenty Instagram informace o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době navštěvy naších webových stránek přihlášen na Instagramu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko Instagramu, či nikoli. Pokud je takové předávání informací Instagramu pro subjekt údajů nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se ze svého účtu na Instagramu odhlásí ještě před vstupem na naší webové stránky.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram naleznete pod odkazem https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání služby YouTube

Na této webové stránce provozovatel integroval součásti služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně nahrávat videoklipy a ostatním uživatelům, aby tato videa zdarma prohlíželi, hodnotili a komentovali. YouTube umožňuje publikovat všechny druhy videoklipů, takže prostřednictvím internetového portálu máte přístup jak k celým filmům a televiznímu vysílání, tak i k hudebním videoklipům, upoutávkám a videoklipům vytvořeným uživateli.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Při každém otevření jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube lze získat na adrese https://www.youtube.com/yt/about/. Během tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, YouTube při každém otevření podstránky, která obsahuje video YouTube, rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době navštěvy naších webových stránek přihlášen na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube, či nikoli. Pokud takové předávání těchto informací YouTube a Googlu není pro subjekt údajů žádoucí, lze doručení zabránit, pokud se subjekt údajů před voláním na naše webové stránky odhlásí ze svého vlastního účtu YouTube.

Ustanovení společnosti YouTube o ochraně údajů, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, poskytovat informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

21. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání systému Microsoft Clarity

Spolupracujeme se společnostmi Microsoft Clarity a Microsoft Advertising, abychom zachytili, jak používáte naše webové stránky a jak s nimi komunikujete, a to prostřednictvím behaviorálních metrik, heatmap a přehrávání relací, abychom mohli zlepšovat a prodávat naše služby. Údaje o používání webových stránek jsou zachycovány pomocí souborů cookie první a třetí strany a dalších sledovacích technologií, aby bylo možné určit oblíbenost služeb a online aktivity. Kromě toho tyto informace používáme pro optimalizaci webu, účely bezpečnosti a reklamu. Další informace o tom, jak společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše údaje, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.

22. Přesměrování na externí webové stránky

Portál pro porovnávání cen CheckMyBus přeposílá zákazníky k rezervaci jízdenek na externí webové stránky. Přesměrování probíhá prostřednictvím tlačítek nebo jako označená reklama. Platné zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout na příslušných webových stránkách a pouze tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné. V žádném případě neodpovídáme za obsah stránek, na které poskytujeme odkazy.

Zákazníci jsou buď přímo přesměřování na stránky společnosti pro služby v oblasti mobility, nebo prostřednictvím pobočkové sítě společnosti pro služby v oblasti mobility. Na této webové stránce má správce integrované komponenty partnerských sítí, které nabízejí partnerský marketing.

Affiliate marketing je internetová forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, tzv. obchodníkům nebo inzerentům, zobrazovat reklamu, která bude placena většinou prostřednictvím provize za kliknutí nebo prodej, na internetových stránkách třetích stran, které se také nazývají affiliates nebo publishers. Obchodník poskytuje prostřednictvím partnerské sítě reklamní nosič, například reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, který následně partner integruje na své vlastní internetové stránky nebo prostřednictvím jiných kanálů, jako je reklama na klíčová slova nebo e-mailový marketing.

Partnerská síť nastaví soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. Sledovací soubor cookie partnerské sítě neukládá žádné osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo partnera, tj. partnera zprostředkovávajícího potenciálního zákazníka, a pořadové číslo návštěvníka webové stránky a kliknutého reklamního média. Účelem ukládání těchto údajů je zpracování provizních plateb mezi obchodníkem a partnerem, které jsou zpracovávány prostřednictvím partnerské sítě.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo partnerské síti nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze již používané soubory cookie partnerské sítě kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Na těchto webových stránkách byly integrovány komponenty z následujících partnerských sítí:

Awin
Provozní společností společnosti Awin je AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo.
Platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Awin jsou k dispozici pod tímto odkazem https://www.awin.com/gb/legal.

ClickTripz
Provozní společností ClickTripz je Clicktripz, LLC, 1112 Ocean Drive, 201, Manhattan Beach, CA 90266, Spojené státy americké.
Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti ClickTripz jsou k dispozici na adrese https://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

Commission Junction
Provozní společností Commission Junction je Epsilon Data Interactive, Inc., 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London W12 7RF, Spojené království.
Příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Commission Junction jsou k dispozici na adrese https://www.epsilon.com/emea/privacy-policy.

Lead Alliance
Provozní společností Lead Alliance je Lead Alliance GmbH, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Německo.
Platná ustanovení Lead Alliance o ochraně osobních údajů jsou k dispozici v části https://www.lead-alliance.net/dataprotection2.

NetAffiliation
Provozní společností společnosti NetAffiliation je Kwanko S.A., 60 boulevard du Maréchale Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Francie.
Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti NetAffiliation jsou k dispozici v části https://en.netaffiliation.com/privacy/netaffiliation-privacy-policy.

TimeOne – Performance
Provozní společností TimeOne - Performance je PUBLIC-IDEES SA, 20-24 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, Francie.
Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti TimeOne - Performance jsou k dispozici v části https://performance.timeonegroup.com/en/our-company/privacy-policies/.

Tradedoubler
Provozní společností společnosti Tradedoubler je Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Německo.
Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Tradedoubler jsou k dispozici na adrese https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/.

23. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, k nimž získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podléhá-li naše společnost právní povinnosti, kterou je vyžadováno zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v prostorách naši společnosti zranil a bylo by třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování osobních údajů zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování osobních údajů jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (47. bod odůvodnění, věta 2 GDPR).

24. Oprávněné zájmy, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši činnost ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a akcionářů.

25. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

26. Poskytnutí osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; požadavek nezbytný pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Upřesňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance. Zaměstnanec subjektu údajů objasní, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů.

27. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vygenerovány generátorem zásad ochrany osobních údajů společnosti German Association for Data Protection který byl vyvinut ve spolupráci se společností RC GmbH, která prodává používané IT.

28. Apple® Brands

Apple®, iPod® a iPhone® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Computer Incorporated ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky, na které je zde odkazováno, jsou majetkem příslušných vlastníků. CheckMyBus není spojen se společností Apple Computer Incorporated.

29. Váš účet CheckMyBus: Podrobnosti o datech a jejich používání

Sběr dat 
Když si uživatel vytvoří účet u CheckMyBus, shromažďujeme a zpracováváme konkrétní osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Tyto údaje jsou získávány s výslovným souhlasem uživatele a zahrnují: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a, pouze pokud je uživatel poskytne, pohlaví, datum narození a město pobytu. Kromě toho registrujeme preferovaný jazyk a měnu použitou při vyhledávání.

Ověřování třetí stranou 
Když se uživatel připojí k účtu CheckMyBus prostřednictvím platformy třetí strany (například Google, Facebook nebo Apple), automaticky se shromažďuje e-mailová adresa a další osobní údaje (jméno, příjmení a profilový obrázek). Tyto údaje jsou získávány od těchto služeb třetích stran za účelem vytvoření a ověření účtu uživatele. Zpracování těchto údajů závisí na vašem souhlasu uděleném službě třetí strany.  

Účel sběru dat  
Údaje shromážděné prostřednictvím funkce Přihlášení uživatele, pokud jde o uživatele s účtem, se používají výhradně k následujícím účelům: 
• Udržování a správa uživatelského účtu CheckMyBus a zajištění jeho neustálé aktuálnosti a dostupnosti. 
• Zlepšování a optimalizace našich služeb, podpora našich oprávněných zájmů. 
• Přizpůsobení uživatelského prostředí. Zaručujeme, že naše činnost nezahrnuje žádné profilování ani automatizované rozhodování, které by mohlo mít právní nebo jiné závažné dopady na uživatele. 
Právním základem pro toto zpracování je nutnost splnit smlouvu uzavřenou mezi uživatelem a CheckMyBus (čl.6 odst.1 písm. b) GDPR). 

Doba uložení dat 
Pokud máte účet na CheckMyBus, uchováváme vaše osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa a jméno, po dobu, po kterou je váš účet aktivní. CheckMyBus váš účet po roce nečinnosti automaticky vymaže. 

Soubory cookie a podobné technologie 
Soubory cookie a podobné technologie používáme k vylepšení vašeho přihlášení, zabezpečení vašeho účtu a přizpůsobení obsahu. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie. 

Zabezpečení účtu 
Zavazujeme se zajistit bezpečnost informací o vašem účtu. Vaše heslo je uloženo v zašifrovaném formátu a přístup k vašemu účtu je chráněn ověřovacími opatřeními. Je důležité, abyste své přihlašovací údaje uchovávali v tajnosti a neprodleně nám nahlásili jakýkoli neoprávněný přístup. CheckMyBus zaručuje, že žádný zaměstnanec nemá přístup k vašemu účtu a přihlašovacím údajům. 

Odstranění účtu: 
Svůj účet máte právo kdykoli smazat po přihlášení do svého profilu. Vymazáním dojde k trvalému odstranění vašeho účtu a souvisejících osobních údajů z našich systémů.  

Dodržování právních předpisů a kontrola uživatelů 
Souhlas je získán výslovně při přihlášení uživatele k jeho osobnímu účtu CheckMyBus. Ve zprávě zobrazené před přihlášením je výslovně uvedeno: "Pokračováním souhlasíte s našimi podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů". Souhlas s marketingovou komunikací se získává prostřednictvím zaškrtávacího políčka v procesu přihlášení. Toto zaškrtávací políčko můžete kdykoli zrušit, pokud si již nepřejete dostávat marketingové a propagační e-maily z nastavení svého účtu. 

Soulad s právními požadavky 
Naše činnosti zpracování údajů jsou v souladu s právními požadavky, včetně GDPR. Dbáme na to, aby vaše údaje byly zpracovávány zákonně, transparentně a pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Přijímáme veškerá nezbytná opatření na ochranu vašich údajů a respektujeme vaše práva jako subjektu údajů.

Přímý marketing
Za účelem personalizace zkušeností uživatele s CheckMyBusem a optimalizace účinnosti marketingových aktivit jsou osobní údaje uživatele zpracovávány pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a související činnosti zpracování). Pokud uživatel využije jakoukoli službu CheckMyBus, aniž by se z našich nabídek odhlásil, budeme mu zasílat sdělení související s jeho vyhledáváním cest na CheckMyBus. Ta zahrnují speciální nabídky autobusových dopravců, slevy na ubytování v cílových městech jejich vyhledávání nebo podobné informace týkající se produktů. V tomto případě bude uživatel dostávat výhradně obchodní sdělení, která se týkají jeho primárního produktového chování (například cestovní informace související s vyhledáváním měst). Pokud se uživatel přihlásil k odběru newsletteru nebo poskytl souhlas při vytváření svého účtu CheckMyBus, bude dostávat nabídky od CheckMyBus a našich přidružených partnerů na základě svých cestovních potřeb spolu s dalšími informacemi, které zvýší jeho cestovní výhody. Uživatel může vždy spravovat svá oznámení nebo se z odběru newsletteru odhlásit (uplatněním práva na námitku proti přímému marketingu nebo odvoláním souhlasu) prostřednictvím nastavení účtu a odkazů uvedených v každém obdrženém e-mailu. Zaznamenáváme také interakce uživatele se zaslanými e-maily a oznámeními, například zda uživatel e-mail otevřel nebo kliknul na některý z obsažených odkazů.

Najít všechny dálkové autobusy

Získat bezplatnou aplikaci!

App Store
CheckMyBus App
Zavřít
GPDR CheckMyBus shield

Vážíme si tvého soukromí!

Abychom ti mohli zobrazovat nejlepší nabídky autobusů, používáme my a naši partneři technické, analytické a marketingové soubory cookie pro personalizaci reklam. Pamatujeme si tvoje anonymizované údaje, abychom ti mohli poskytnout personalizované služby.